Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Загальні збори

Вищим органом ПАРД є Загальні збори членів ПАРД, що скликаються не рідше одного разу на рік. Кожна організація – член ПАРД на Загальних зборах має один голос. Голосування з питань, що виносяться, є відкритим.

Загальні збори ПАРД вважаються правомочними за умови участі в них не менш ніж половини від загальної кількості членів. Саме Загальні збори вирішують найважливіші питання діяльності саморегулівної організації. Рішення Загальних зборів ПАРД оформлюється протоколом, який підписується Головою та секретарем Загальних зборів ПАРД.