Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Деякі акценти щодо здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану

Порядок здійснення Комісією такого моніторингу відповідності затверджений її Рішенням  №1339 від 11.11.2022р., до якого вже двічі внесено зміни. З останньою редакцією Порядку можна ознайомитись ось за цим посиланням https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13223408.

 

Моніторинг відповідності займаній посаді (далі – моніторинг відповідності) у професійному учаснику (крім банків) здійснюється стосовно:

 -  голови, члена наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;

-  голови колегіального виконавчого органу/особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (далі – керівник);

-  члена колегіального виконавчого органу;

-  особи, яка виконує обов’язки керівника, у разі необрання/непризначення керівника в установленому законодавством порядку;

а також щодо

-        особи, яка тимчасово виконує обов’язки керівника більше 3 місяців поспіль (у разі відпустки, відрядження керівника чи його тимчасової непрацездатності). Лише цьому випадку документи для моніторингу відповідності подаються не пізніше 92-го дня тимчасової відсутності керівника.

 Професійний учасник може подати до НКЦПФР також документи для моніторингу відповідності щодо будь-якого працівника такого професійного учасника, який у подальшому може бути призначений виконуючим обов’язки керівника, у тому числі тимчасово.

 Так, за цим Порядком до Комісії подаються інформація у вигляді заповненої щодо особи анкети (додаток 1 до Порядку) та довідка про несудимість (документ компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства такої особи про те, є чи немає у неї судимості). За загальним правилом документи подаються протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про обрання/призначення її на посаду, призначення виконуючим обов’язки керівника.

Зверніть увагу, що нерезидентам для отримання довідки про несудимість може знадобитися значно більше часу. В деяких країнах така довідка може виготовлятися і протягом місяця.

 Усі документи подаються до НКЦПФР в електронній формі офіційним каналом зв’язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

 Розгляд документів на предмет відповідності здійснюється протягом 30 днів з дня їх отримання структурним підрозділом НКЦПФР, до компетенції якого належить забезпечення здійснення процесу ліцензування за відповідним видом професійної діяльності на ринках капіталу. Вказаний строк може бути зупинений у випадках, встановлених Порядком.

У разі, якщо в особи відбулися зміни щодо поданої інформації протягом розгляду Комісією документів – про такі зміни слід повідомити Комісію протягом 2-х робочих днів з дня їх виникнення, а протягом 10 робочих днів – надати оновлену анкету згідно додатком 1 до Порядку.

 Підставами для визнання особи такою, що не відповідає посаді, є:

-        невідповідність фізичної особи вимогам законодавства;

-        недостовірність інформації в документах, поданих до НКЦПФР;

-        анулювання сертифіката на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу, якщо з дати його анулювання пройшло менше двох років.

 У разі прийняття  НКЦПФР рішення про невідповідність особи певній посаді професійний учасник має право подати документи для оцінки відповідності такій чи іншій посаді щодо такої особи не раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення.

Фізична особа, щодо якої є ознаки невідповідності ділової репутації вимогам законодавства, має право, подати до НКЦПФР у паперовій або електронній формі відповідне обґрунтоване клопотання про незастосування до неї виявлених ознак невідповідності ділової репутації вимогам законодавства. Важливим є дотримання 5-денного терміну для подання такого клопотання, встановленого п. 6 Порядку.

 Якщо рішення про невідповідність прийнято щодо голови/члена виконавчого органу чи керівника – професійний учасник має прийняти рішення про звільнення особи з такої посади протягом 30 днів з дня отримання відповідного листа та копії такого рішення;

Якщо рішення про невідповідність прийнято щодо голови/члена наглядової ради (чи іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) - така особа повинна бути переобрана протягом 90 календарних днів з дня отримання відповідного листа та копії такого рішення.

 Не пізніше 5 робочих днів з дня отримання рішення НКЦПФР про відповідність особи певній посаді професійний учасник зобов’язаний надати до НКЦПФР визначену ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринках капіталу:

довідку про керівних посадових осіб, фахівців ліцензіата та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку;

довідку про персональний склад наглядової ради, або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду (у разі створення), виконавчого органу ліцензіата, з відповідними змінами;

довідку про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи), що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) ліцензіата (за необхідності).

  Також звертаємо увагу, що тимчасово на період дії воєнного стану не застосовуються норми ліцензійних умов провадження професійної діяльності її окремими видами щодо:

необхідної кількості сертифікованих фахівців ліцензіата;

наявності сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

наявності кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

строку, на який може бути призначена особа, яка  виконує обов’язки керівника.