Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Стосовно подання форми 1-ФМ у разі зміни назви та печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


У зв’язку із неодноразовими зверненнями суб’єктів первинного фінансового моніторингу, Державна служба фінансового моніторингу України надає роз’яснення щодо необхідності подання форми № 1-ФМ „Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу” (далі – форма № 1 - ФМ), затвердженої наказом  Міністерства фінансів України „Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення” від 29.01.2016 № 24, (далі наказ № 24) у випадку зміни назви  суб’єкта (відокремленого підрозділу) та зміни печатки (печаток).

Відповідно до пункту 8 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 та абзацу 3 пункту 2 розділу другого Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (далі – Інструкція), затвердженої наказом № 24, суб’єкт первинного фінансового моніторингу у разі зміни загальних та додаткових відомостей про нього або його відокремлений підрозділ зобов’язаний подати до Держфінмоніторингу України форму № 1 - ФМ.

Термін подання форми № 1 – ФМ, в такому випадку, становить три робочих дні з дати настання таких змін.  

Відповідно до Інструкції, у разі зміни відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або відомостей про відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов’язки) обов’язково заповнюються розділи І, II, III та V, при цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «коригуюче», без заповнення поля 051 «Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу». Поле 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ» заповнюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу обов’язково.

Ключовими реквізитами, відповідно до «Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор», затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542, є такі реквізити:

1) для суб’єктів, які не є банками, - юридичних осіб (відокремлених підрозділів):

  • Код за ЄДРПОУ;
  • Тип суб’єкта;

2) для суб’єктів, які є банками (їх відокремленими підрозділами) або філій іноземних банків:

  • Код за ЄДРПОУ;
  • Тип суб’єкта;
  • Код банківської установи;
  • Внутрішньобанківський реєстраційний код;

3) для суб’єктів, які є фізичними особами:

  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • Тип суб’єкта.

Форма обліку підписується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, із зазначенням таких відомостей: повне найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, а також його особистий підпис. Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (за наявності).

У кінці форми № 1 – ФМ, в правому нижньому куті, проставляється зразок відбитка печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (за наявності).

Разом з тим з об’єктивних причин, тривалість процедури отримання нових печаток і штампів, у зв’язку зі зміною назви суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) перевищує строк у три робочих дні. 

Зважаючи на викладене, з метою упорядкування процедури подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України інформації, суб’єкт первинного фінансового моніторингу при зміні своєї назви та печатки та назви і печатки відокремленого підрозділу подає форму № 1 - ФМ не пізніше трьох робочих днів, з дня отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) печатки із новими реквізитами.

Вказане роз’яснення розміщено на офіційному сайті  Державна служба фінансового моніторингу України.Коментар щодо заповнення поля 310 „Адреса е-mail” у формі № 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу"

 

Порядок заповнення форм обліку та подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу визначений наказом  Міністерства фінансів України  від 29.01.2016 № 24 „Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 р. за № 241/28371.

Відповідно до Інструкції, поле 310 „Адреса е-mail” у формі № 1-ФМ „Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу” (далі – форма № 1-ФМ ) є обов'язковим для заповнення у разі наявності, у ньому вказується адреса електронної пошти суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Враховуючи численні звернення суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо відсутності у них електронної поштової скриньки (адреси е-mail) у полі 310 „Адреса е-mail” форми  № 1-ФМ слід вказувати адресу електронної пошти суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково у разі наявності.

Вказане роз’яснення розміщено на офіційному сайті  Державна служба фінансового моніторингу України.

Поділитись: