Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Щодо деяких питань фінансового моніторингу

На офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу опубліковано Протокол сорок четвертого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

 

За результатами засідання Державною службою фінансового моніторингу та учасниками Робочої групи було узгоджено спільні позиції з наступних питань.

1) Порядок проведення фінансовими установами ідентифікації та верифікації клієнтів на підставі поданого паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або що не містить безконтактний електронний носій. Згідно з частиною першою статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

Відповідно до частини дев’ятої статті 9 Закону суб’єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дату 3 народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 1 Закону офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв’язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти і який містить передбачені законодавством реквізити та відомості.

Згідно з частиною першою статті 21 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі – Закон про демографічний реєстр), паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (частина четверта статті 21 Закону про демографічний реєстр).

Частиною сьомою статті 21 Закону про демографічний реєстр, до паспорта громадянина України вноситься така інформація:

 • назва держави;
 • назва документа;
 • ім’я особи; - стать;
 • громадянство;
 • дата народження;
 • унікальний номер запису в Реєстрі;
 • номер документа;
 • дата закінчення строку дії документа;
 • дата видачі документа; - уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 • місце народження;
 • відцифрований образ обличчя особи;
 • відцифрований підпис особи;
 • податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової 4 картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків проставляється слово «відмова».

Враховуючи зазначене, паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій включає всі дані про особу, які необхідні для здійснення суб’єктами первинного фінансового моніторингу для проведення ідентифікації та верифікації клієнта.

Окремо слід наголосити на тому, що паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, має лише номер за відсутності серії. Тому під час заповнення суб’єктом первинного фінансового моніторингу форми 2ФМ відповідний реквізит набуває значення константи ZZZZZ.

 

2) Який порядок оновлення Правил проведення фінансового моніторингу (чи достатнім є друк оновлених розділів Правил і додавання їх до діючих правил, чи необхідно кожного разу передруковувати Правила у повному обсязі)?

Відповідно до частини першої статті 6 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог законодавства розробляє, впроваджує та постійно з урахуванням законодавства оновлює правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу.

Водночас, процедура оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу законодавством не визначена.

Робочою групою рекомендовано суб’єктам первинного фінансового моніторингу самостійно приймати рішення щодо порядку оновлення Правил проведення фінансового моніторингу (друкувати оновлені розділи Правил і додавати їх до діючих Правил, чи передруковувати Правила в повному обсязі), враховуючи при цьому рекомендації відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу.

Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 88%
Ні 12%