Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Аграрні ноти. Ринок отримає новий фінансовий інструмент

Закон України «Про аграрні ноти» офіційно опубліковано у «Голосі України» 07 березня 2024 року.

За Законом аграрна нота – це неемісійний цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених таким цінним папером.

Аграрна нота існує в електронній формі у вигляді облікового запису на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів з відображенням відомостей про реквізити аграрної ноти та іншої інформації в Реєстрі аграрних нот, а отже їх облік та забезпечення їх обігу здійснюватимуть Центральний депозитарій та депозитарні установи.

Реєстр аграрних нот (далі – Реєстр) – це інформаційно-комунікаційна система, в якій відображатиметься інформація про видачу, зміст і зміну реквізитів, припинення та обтяження аграрних нот, а також про початок примусового виконання зобов’язань за аграрними нотами на підставі спеціальної виписки з Реєстру. Держателем та адміністратором Реєстру визначено Центральний депозитарій цінних паперів. Положення про Реєстр аграрних нот, а також Порядок обміну інформацією між Реєстром та системою депозитарного обліку цінних мають бути затверджені НКЦПФР.

Аграрна нота вважатиметься виданою з моменту депонування документа про введення неемісійного цінного папера до системи депозитарного обліку у Центральному депозитарії після укладення особою, яка має намір видати аграрну ноту, відповідного договору з Центральним депозитарієм.

Законом визначено ключову роль депозитарних установ у забезпеченні обігу аграрних нот, зокрема:

·     забезпечення дотримання ступеня оборотоздатності (вільний, обмежений, частково обмежений) аграрної ноти покладається на депозитарну установу;

·     обмін ключовою інформацією між боржником (особою, яка видала аграрну ноту) і кредитором (власником аграрної ноти), має здійснюватися через депозитарну систему України;

·     виконання зобов’язання за фінансовою аграрною нотою має здійснюватися шляхом перерахування грошових коштів боржником на рахунок Центрального депозитарію для подальшого перерахування таких грошових коштів кредитору через депозитарну установу.

 

Звичайно такий інструмент потребує значних змін і в Закон України "Про депозитарну систему України", що в свою чергу передбачено у прикінцевих положеннях Закону.

В той же час порядок та особливості здійснення депозитарного обліку неемісійних цінних паперів мають бути встановлені Комісією.

Передбачається, що запровадження нового фінансового інструменту сприятиме покращенню доступу виробників сільськогосподарської продукції до виробничих ресурсів та фінансування, а також дозволить:

·             використовувати переваги ринків капіталу та безпеку депозитарної системи України,

·             забезпечити доступ осіб, які можуть інвестувати в сільське господарство через механізми депозитарної системи України;

·             забезпечити залучення грошових коштів у сільське господарство з іноземних ринків через кореспондентські відносини Центрального депозитарія цінних паперів,

 

Слід зазначити, що переважна більшість норм Закону набирає чинності з 1 січня 2025 року.

 

ПАРД планує підготувати навчальний семінар щодо запровадження аграрних нот за участю авторів законопроекту для заінтересованих учасників.

Поділитись: