Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Порядок надання адміністративних послуг НКЦПФР викладено у новій редакції

НКЦПФР прийнято Рішення № 352 від 26.03.2024р. «Про внесення змін до Порядку надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» (з урахуванням внесених змін Рішенням НКЦПФР № 503 від 24.04.2024), яким Порядок надання адміністративних послуг НКЦПФР викладено у новій редакції.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.04.2024 р. за №578/41923, офіційно опубліковано в Офіційному віснику України, 10.05.2024, № 42, а отже набуло чинності з 11.05.2024 з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Порядком надано визначення таких термінів «адміністративна послуга на ринках капіталу та організованих товарних ринках», «адміністративна справа», «адміністративне провадження», «адміністративний акт».  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про адміністративну процедуру".

 

Перелік адміністративних послуг, а таож інформацію про порядок їх надання адміністративних послуг, НКЦПФР розміщує на своєму офіційному вебсайті .

НКЦПФР також забезпечує вільний доступ до приміщення НКЦПФР у робочий час, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема, шляхом залучення відповідальних працівників для здійснення супроводження таких осіб у приміщенні НКЦПФР.

На кожну адміністративну послугу НКЦПФР затверджує інформаційну і технологічну картки.

Заява та документи для надання адміністративної послуги подаються до НКЦПФР відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР разом із описом переліку поданих документів:

у паперовій формі - на адресу: вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010;

у електронній формі - засобами КІС за покликанням: kis.nssmc.gov.ua.

 

Плата за надання адміністративної послуги вноситься заявником одноразово за весь комплекс дій НКЦПФР, необхідних для отримання адміністративної послуги.

 

Результат надання адміністративної послуги оформлюється адміністративним актом відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, який не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається заявнику.

 

Адміністративний акт набирає чинності з дня доведення його до відома заявника, якщо інший строк набрання ним чинності не передбачено самим адміністративним актом.

Адміністративний акт вважається доведеним до відома заявника:

1) з моменту вручення акта або отримання його поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення);

2) з моменту надсилання на адресу електронної пошти чи з використанням засобів КІС;

3) з моменту публічного оголошення, оприлюднення згідно з вимогами законодавства;

4) іншим шляхом, передбаченим нормативно-правовими актами НКЦПФР.

У разі якщо час отримання адміністративного акта, надісланого поштою або електронною поштою не зафіксовано, такий адміністративний акт вважається доведеним до відома заявника на п'ятий календарний день з дня його надсилання.

У випадку доведення адміністративного акта до відома заявника засобами КІС, інформація про час його доведення до відома фіксується у відповідному журналі КІС.

Дії або бездіяльність НКЦПФР у сфері надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду відповідно до законодавства.

Поділитись: